Δέσμευση, Χρησιμοποίηση και Αποθήκευση Άνθρακα (ΔΧΑΑ)

Η Δέσμευση, Χρησιμοποίηση και Αποθήκευση Άνθρακα (ΔΧΑΑ) είναι η διαδικασία δέσμευσης του CO2 από ενεργοβόρες διεργασίες και πριν από την είσοδό του στην ατμόσφαιρα καθώς και η εξεύρεση εμπορικής χρήσης ή μεταφοράς σε εγκατάσταση αποθήκευσης (συνήθως υπόγεια σε γεωλογικά σπήλαια).

Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση του CO2 σε έναν γεωλογικό σχηματισμό εξακολουθεί να είναι σχετικά νέα ως έννοια, αλλά θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στις προσπάθειες καθαρού μηδενικού ισοζυγίου στο μέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες δέσμευσης και χρήσης του CO2 με κερδοφόρο τρόπο.

Η δέσμευση άνθρακα αποτελεί βασικό στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλά κυβερνητικά κίνητρα να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα.

CO2 Λίπανση για θερμοκήπια

Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή & Καταλύτης CO

 

 • Θεωρεί ως εισροή τα καυσαέρια από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ιδανικό για λίπανση CO2 για  χρήση σε θερμοκήπια και αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών
 • Απομάκρυνση τοξικών συστατικών όπως NOx και CO
 • Η συγκέντρωση CO2 είναι ισοδύναμη με τη συγκέντρωση των καυσαερίων (περίπου 5% για λειτουργία φυσικού αερίου)
 • Δεν αυξάνει τη συγκέντρωση CO2,  επομένως, δεν είναι κατάλληλο για υγροποίηση και μεταφορά
 • Δεν είναι κατάλληλο για λειτουργία βιοαερίου λόγω ρύπων βιοαερίου (H2S) και μεταβλητότητας των πρώτων υλών
 • Αναλώσιμα που πρέπει να λάβετε υπόψη
  • Ουρία
 •  

Διοξείδιο του άνθρακα κατηγορίας τροφίμων και ποτών

Χημική απορρόφηση

 • Θεωρεί ως είσοδο τα καυσαέρια από τον κινητήρα
 • Ιδανικό για  αέρια χαμηλών συγκεντρώσεων CO2
 • Μπορεί να επιτύχει απαιτήσεις υψηλής καθαρότητας CO2, όπως για τα πρότυπα τροφίμων ή ποτών
 • Εξακολουθεί να απαιτεί αφαίρεση τοξικών συστατικών (NOx & CO) με εξοπλισμό παρόμοιο με την καταλυτική αναγωγή
 • Αναγωγή & CO Καταλυτικό διάλυμα που χρησιμοποιείται
 • Χρησιμοποιεί διαλύτες όπως αμίνες ή θερμά ανθρακικά άλατα καλίου για τη δέσμευση του CO2
 • Υψηλές κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες, ωστόσο είναι το μόνο τρέχον εμπορικά βιώσιμο σύστημα που επιτυγχάνει υψηλής καθαρότητας CO2 από θερμά καυσαέρια
 • Αναλώσιμα που πρέπει να λάβετε υπόψη:
  • Ατμός (για αναγέννηση διαλύτη)
  • Ηλεκτρικός
  • Συμπλήρωση και κατανάλωση χημικών ουσιών
  • Νερό ψύξης


Αξιόπιστη δημιουργία εσόδων από το βιοαέριο σας

Ανάκτηση CO2 από αναβάθμιση βιοαερίου

 • Θεωρεί ως εισροή την έκπλυση αερίου από την αναβάθμιση του βιοαερίου (δηλ. διαχωρισμό CO2)
 • Ιδανικό για  αέρια εισόδου υψηλής συγκέντρωσης CO2
 • Μπορεί να επιτύχει απαιτήσεις υψηλής καθαρότητας CO2,  όπως για τα πρότυπα τροφίμων ή ποτών
 • Θα αυξήσει την αποδοτικότητα της ανάκτησης του συστήματος αναβάθμισης βιοαερίου διαχωρίζοντας το τελευταίο μέρος του μεθανίου στα απαέρια και ανακυκλώνοντας στην είσοδο του συστήματος αναβάθμισης
 • Αναλώσιμα που πρέπει να λάβετε υπόψη:
  • Ηλεκτρικά
  • Απορροφητικά μέσα καθαρισμού (μικρές ποσότητες)
 •  
 •  

​Ανθρακικό ασβέστιο υψηλής ποιότητας

Προηγμένη ανοργανοποίηση

(Απόδειξη της ιδέας)

 

 • Ανοργανοποίηση διοξειδίου του άνθρακα σε υψηλής ποιότητας κατακρημνισμένο ανθρακικό ασβέστιο
 • Αξιοποίηση διαλυμάτων άλμης και αλκαλικών διαλυμάτων
 •  
 •  

Περιπτωσιολογικές μελέτες ανάκτησης άνθρακα

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.