Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας (IPPs) αποτελούν παραγωγούς μη κοινής ωφέλειας που συνήθως δεν ανήκουν στην εθνική επιχείρηση ηλεκτρισμού ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν ηλεκτρισμό προς διάθεση στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Μπορούν επίσης να διαθέσουν ενέργεια σε κάποιον τρίτο πελάτη κάνοντας χρήση ενός συμφωνητικού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα διανομής δικτύων ηλεκτρισμού ακολουθώντας τους εθνικούς κανονισμούς ή μέσω μιας ιδιωτικής γραμμής απευθείας στον πελάτη σε περίπτωση που υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε περιφερειακά ενεργειακά προγράμματα. Με τα προγράμματα τηλεθέρμανσης η θερμότητα ανακτάται από τις μηχανές αερίου μέσω συμπαραγωγής και διατίθεται στον τοπικό πελάτη ή πελάτες. Τα συστήματα τηλεψύξης χρησιμοποιούν ψύκτες απορρόφησης για τη μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλιματισμό ή ψύξη μονάδων.

Αυτό το μέρος θα μπορούσε να είναι η εθνική επιχείρηση ηλεκτρισμού ή ιδιωτικές γραμμές συνδεόμενες με μία συγκεκριμένη εταιρεία σε παράλληλη λειτουργία δικτύου. Οι επενδυτές σε ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εσόδων και των προμηθειών καυσίμων. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνητικών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κρατικών εγγυήσεων και τιμολογίων τροφοδότησης.

Οι μηχανές αερίου μπορούν επίσης να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες παραγωγής τεχνολογίας ή αποθήκευσης ως υβριδικές λύσεις ή ως μέρος μικροδικτύων.

Οφέλη μηχανών αερίου για ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Η χρήση μηχανών αερίου από ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει πολλά οφέλη, όπως τα ακόλουθα:

  • Οι εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν αρθρωτά αποτελούμενες από μεμονωμένες μηχανές.
  • Σημαντική ευελιξία στον έλεγχο αύξησης και μείωσης της παραγωγής ενέργειας. Μια μεμονωμένη μηχανή μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και στο 50% της πλήρους εισροής αερίου καυσίμων.
  • Οι εγκαταστάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες κεντρικές μονάδες παραγωγής.
  • Οι μηχανές αερίου έχουν υψηλή ηλεκτρική απόδοση. Η συνολική απόδοση καυσίμων μπορεί να ξεπεράσει το 90% αν η μονάδα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για συμπαραγωγή, είτε συνδεδεμένη σε έναν τοπικό χρήστη θερμότητας είτε σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης.
  • Υποστήριξη του τοπικό δίκτυο ηλεκτρισμού μέσω της διανεμημένης παραγωγής.
  • Μπορούν να προστεθούν συστήματα ανάκτησης θερμότητας για την υποστήριξη των δικτύων τηλεθέρμανσης.
  • Η ψύξη μπορεί να παραχθεί μέσω ψυκτών απορρόφησης για την υποστήριξη δικτύων ψύξης.

Περιήγηση σε ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως θα μπορούσαν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας να χρησιμοποιήσουν μηχανές αερίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.