Απομακρυσμένη Παραγωγή Ενέργειας

Σε περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από ένα κύριο δίκτυο ηλεκτρισμού, η τοπικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν ιδανικό, οικονομικά αποδοτικό τρόπο κάλυψης της τοπικής ηλεκτρικής ζήτησης, που ταυτόχρονα μειώνει το σημαντικό κόστος εγκατάστασης ή αναβάθμισης δικτύου. Με την παροχή ενέργειας απευθείας στο φορτίο μέσω μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας, είναι επίσης δυνατό να μειωθούν ή να αποφευχθούν συνολικά οι απώλειες μεταφοράς και διανομής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και η μείωση των απωλειών είναι υψίστης σημασίας. Οι μηχανές αερίου είναι κατάλληλες για λειτουργία σε κατάσταση απομονωμένης λειτουργίας (island mode).

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Η συμπαραγωγή είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από μία μόνο πηγή καυσίμου. Οι παλινδρομικές μηχανές αερίου χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τις γεννήτριες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η απορριπτόμενη θερμότητα από την εξάτμιση της μηχανής μπορεί επίσης να ανακτηθεί και να παρασχεθεί απευθείας στον πελάτη ή να χρησιμοποιηθεί σε λέβητες για την παραγωγή ατμού. Κάτι τέτοιο καθιστά δυνατή την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού ή θερμότητας στους πελάτες.

 

Any Further Questions?

If you have any technical questions that need answering, would like to arrange to speak to a sales advisor or book a feasibility study.