Η Clarke Energy είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και πάροχος υπηρεσιών των μονάδων αναβάθμισης βιοαερίου της Techno Project Industriale (TPI). Οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν συστήματα διύλισης βασιζόμενα σε μεμβράνες και εκλεκτικούς διαλύτες.

Με τις δυνατότητες μηχανικού σχεδιασμού, ανάθεσης συμβάσεων, κατασκευών και παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση, στην Clarke Energy είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις αναβάθμισης βιοαερίου στους πελάτες μας, καθώς και ενσωμάτωση στις εγκαταστάσεις τους.

Η αναβάθμιση βιοαερίου είναι η διαδικασία διαχωρισμού του μεθανίου από το διοξείδιο του άνθρακα και άλλων αερίων από το βιοαέριο. Το συμπυκνωμένο βιοαέριο – σχεδόν 100% μεθάνιο – ονομάζεται «βιομεθάνιο» ή «ανανεώσιμο φυσικό αέριο». Αυτό το αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο οχημάτων ή να εγχυθεί στο δίκτυο διανομής αερίου.

Η τεχνολογία αναβάθμισης βιοαερίου μπορεί να εφαρμοστεί σε αναερόβια χωνευτήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και χώρους υγειονομικής ταφής. Η αναβάθμιση βιοαερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατη τεχνολογία σε μηχανές αερίου ή να χρησιμοποιηθεί παράλληλα όπου απαιτείται ενέργεια και θερμότητα στην εγκατάσταση.

Τα προϊόντα της Techno Project Industriale (TPI)

Η TPI παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν κάθε στάδιο της διαδικασίας αναβάθμισης βιοαερίου. Επίσης παρέχει μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου με μεμβράνες ή εκλεκτικούς διαλύτες μαζί με τον σχετικό εξοπλισμό.

Μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου με μεμβράνες

Η TPI είναι εξουσιοδοτημένος προμηθευτής των πολυμερικών μεμβρανών διύλισης υψηλής εκλεκτικότητας (HPSM) της Evonik Sepuran®. Η TPI συνδυάζει αυτήν την τεχνολογία με την καλά σχεδιασμένη ισορροπία της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών υψηλής ποιότητας και συστημάτων ελέγχου.

Οι μονάδες HPSM που αναπτύχθηκαν και βιομηχανοποιήθηκαν από την TPI καθιστούν δυνατή την επίτευξη υψηλών επιπέδων καθαρότητας με απόδοση ανάκτησης άνω του 99%, καθιστώντας έτσι το καθαρό βιομεθάνιο κατάλληλο για διανομή στα εθνικά δίκτυα αερίου ή για χρήση ως καύσιμο οχημάτων.

Figure 1: Biogas upgrading process – purification of biomethane

Figure 2: Permeability of different gases through a biogas upgrading plant membrane


Figure 3: TPI’s membrane-based biogas upgrading plant treatment process diagram

Χαρακτηριστικά των μονάδων αναβάθμισης βιοαερίου με μεμβράνες  

  • Λειτουργία συστήματος σε υψηλή πίεση.
  • Το CO2 μπορεί εύκολα να ανακτηθεί σχεδόν εξαλείφοντας τη διαφυγή (απώλεια) μεθανίου.
  • Απλό, καινοτόμο και αρθρωτό σύστημα.
  • Η πίεση παροχής του βιομεθανίου κυμαίνεται από 10-20 bar με ρυθμό ροής εισόδου βιοαερίου από 50-3.000 Nm3/h.

 

Μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου με εκλεκτικούς διαλύτες

Οι εκλεκτικοί διαλύτες για το CO2, όπως οι αμίνες, αποτελούν μια αναγνωρισμένη μέθοδο διαχωρισμού όξινων αερίων από διάφορους τύπους αερίων, συμπεριλαμβανομένου του καπναερίου, του βιοαερίου και του συνθετικού αερίου. Η εμπειρία της TPI σε αυτού του τύπου την τεχνολογία μπορεί να προσελκύσει εύκολα τους πελάτες μας.

Σε αντίθεση με τις μεμβράνες, οι εκλεκτικοί διαλύτες λειτουργούν σε χαμηλή πίεση και απαιτούν θερμότητα για να αναγεννηθούν. Είναι πιθανό αυτή η θερμότητα να προέρχεται από την πλεονάζουσα θερμότητα μιας μονάδας ΣΗΘ μηχανών αερίου.

Τα επίπεδα διαχωρισμού που επιτυγχάνονται είναι υψηλά. Οι μονάδες εκλεκτικών διαλυτών είναι επίσης ιδανικές για χρήση σε περιπτώσεις όπου η έγχυση δικτύου πραγματοποιείται σε χαμηλή πίεση.

Υψηλές αποδόσεις

Η τεχνολογία των μονάδων βασίζεται στη χρήση ενός εξειδικευμένου διαλύτη εμπλουτισμένου με ειδικά πρόσθετα κατάλληλα για την επεξεργασία του βιοαερίου, τα οποία επιτρέπουν επίσης την απομάκρυνση του CO2  χωρίς καμία ειδική διαδικασία προεπεξεργασίας.

Το βιομεθάνιο που παράγεται από αυτήν τη διαδικασία είναι εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας (πάνω από 99%). Όσον αφορά τις παραδοσιακές αμίνες, η κατανάλωση διαλυτών είναι πολύ χαμηλότερη.


Figure 4: TPI’s selective solvent-based biogas upgrading plant treatment process diagram

Χαρακτηριστικά

  • Ρυθμός ροής >500 Nm3/h
  • Υψηλή καθαρότητα CH4
  • Υψηλή καθαρότητα CO2
  • Ιδανική επίσης για ενδεχόμενη διαδοχική παραγωγή υγροποιημένου βιομεθανίου