Στα αγγλικά: Dark Days, Bright Solutions

The recent solar eclipse in the United States highlighted a unique challenge for the country’s power generation network, particularly due to significant reliance on solar energy. The eclipse caused a noticeable reduction in sunlight, impacting solar power generation. With solar panels receiving less sunlight, electricity production decreased substantially by up over 70% in some areas.

Solar eclipse

To address such challenges and mitigate potential power shortages, electricity supply companies are prepared with various mechanisms, such as the use of gas-fuelled peaking stations and battery energy storage systems, much like the kind supplied by Clarke Energy.

Peaking stations or peak-lopping plants can quickly compensate for the drop in solar power. Another innovative solution involves utilising the excess capacity of greenhouse cogeneration systems. These systems, primarily used for growing fruits like tomatoes, generate heat and carbon dioxide for plant growth. When not in full demand for agricultural purposes, these systems can supply excess power to the grid. In fact, Clarke Energy has equipped numerous greenhouses across the globe with INNIO Jenbacher gas engines, providing a substantial backup power capacity.

As the globe continues to shift towards renewable energy sources, the importance of having flexible and reliable backup power solutions becomes increasingly crucial. Companies like Clarke Energy, with global operations, play a vital role in helping balance the power generation system, ensuring stability during unpredictable events like solar eclipses. This scenario illustrates the complex interplay between renewable energy adoption and the need for robust, versatile solutions to maintain consistent power supply, even during extraordinary natural phenomena.

If you’d like to learn more please contact us!

Αναζήτηση Ειδησεογραφικού Άρθρου

Generic filters
Exact matches only

Αναζήτηση Ανά Κατηγορία

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.