Στα αγγλικά: Clarke Energy Australasia Welcomes Leanne McClurg as Commercial Director

Clarke Energy Australasia is delighted to announce the appointment of Leanne McClurg as Commercial Director. With over two decades of experience in the energy and infrastructure sectors, Leanne’s strategic acumen and legal expertise position her as an invaluable addition to the leadership team.

Before joining Clarke Energy, Leanne served as General Counsel and Company Secretary at Epic Energy, a firm known for its portfolio in gas, renewables, and emerging hydrogen assets. Leanne’s journey in the energy sector is notable for its depth and breadth, and her extensive background experience ensures a robust understanding of the complexities and demands of the energy industry.

Educationally, Leanne’s credentials are as impressive as her professional experience. She holds a Bachelor of Laws (Honours), a Master of Laws, and a Bachelor of Arts (Honours) in Anthropology. Additionally, she is a Graduate of the Australian Institute of Company Directors and has acquired a Graduate Diploma in both Human Resources/Industrial Relations and Legal Practice.

When asked about her decision to join Clarke Energy, Leanne expressed enthusiasm for the company’s innovative approach.

“My decision to join Clarke Energy presents a fantastic opportunity to broaden my expertise, and contribute to a team offering bespoke energy solutions for our customers in Australasia.”

Bringing a passion for growth and efficiency to her new role, Leanne is focused on implementing systems that enhance business operations while remaining flexible to the ever-evolving market and regulatory landscapes. Her expertise in risk management and strategic planning promises to deliver substantial benefits to Clarke Energy’s clients and stakeholders, ensuring projects are completed on time and within budget.

Leanne has already made her mark by negotiating significant contracts and initiating key optimisation projects. Her involvement in these areas underscores her commitment to excellence and her forward-thinking approach to problem-solving and project management.

Beyond her professional life, Leanne is deeply integrated into her community. She is a mother of three, actively participates in local sports clubs, and starts her day with energy, prioritising fitness, and family time. Her personal ethos of hard work, integrity, and community engagement mirrors the values we revere at Clarke Energy.

We are confident that Leanne’s strategic vision, coupled with her commercial and legal expertise, will be instrumental in driving Clarke Energy Australasia’s growth and success. Her appointment is a testament to our commitment to embracing seasoned professionals who can contribute to our mission of delivering superior and sustainable energy solutions.

Please join us in welcoming Leanne to the Clarke Energy family. We look forward to her contributions and are excited to see how her vision and leadership will shape our future endeavours.

For more information about Clarke Energy, our team, and our products and services, please contact us.

Αναζήτηση Ειδησεογραφικού Άρθρου

Generic filters
Exact matches only

Αναζήτηση Ανά Κατηγορία

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.