Στα αγγλικά: Clarke Energy Australasia Unveils New Eco-Friendly Headquarters

In a significant stride towards sustainable business practices, Clarke Energy Australasia, a subsidiary of the global powerhouse KOHLER Company, recently inaugurated its new headquarters in Adelaide, South Australia. The state-of-the-art facility is a testament to the company’s stature as the premier provider of power solutions across Australia, New Zealand, and Papua New Guinea.

The new headquarters is a physical embodiment of Clarke Energy’s commitment to sustainability. The building’s design is a harmonious blend of aesthetics and functionality, featuring energy-efficient design elements. It is a workspace that can comfortably accommodate a diverse Clarke Energy Australia team of 120 employees, fostering a conducive environment for collaboration and innovation.

 

The expansive facility has been thoughtfully designed to foster a culture of collaboration and teamwork across the company’s varied departments. The building houses spacious areas dedicated to sales, engineering, service, training, corporate services, and spare parts departments, creating an environment that promotes productivity and efficiency. A standout feature of the new headquarters is the state-of-the-art Training Centre. This dedicated space allows for hands-on training for service technicians on both Jenbacher and KOHLER engines as well as various control systems, further enhancing the company’s commitment to continuous learning and development.

Sustainability, a core value for Clarke Energy, is at the heart of the new headquarters. The building is a shining example of the company’s dedication to energy-efficient solutions and renewable energy sources. The integration of solar panels into the building’s design enables the company to generate clean, renewable energy. This not only reduces Clarke Energy’s carbon footprint but also underscores its commitment to promoting sustainable energy.

The design of Clarke Energy’s new headquarters has incorporated innovative, energy-efficient design elements, including the selection of high-quality insulation materials, advanced HVAC systems, LED lights, and maximization of natural lighting. Every aspect of the building’s development has been meticulously planned to optimize energy efficiency, ensuring the building operates at peak performance.

Clarke Energy’s success is based on ensuring the integration of quality products with quality service and supply. With a team approach intrinsic to success, the office has been designed to ensure regular interaction between the various departments.

Main Board Director, Australasia, Greg Columbus, states
“We recognize that our people are integral to the success of Clarke Energy. This facility enables the team to really enjoy a work environment that exudes our quality of service and professional approach in providing power solutions to our customers within Australasia.”

Αναζήτηση Ειδησεογραφικού Άρθρου

Generic filters
Exact matches only

Αναζήτηση Ανά Κατηγορία

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.